Додатак за помоћ и негу другог лица

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе.

Право на додатак за помоћ и негу другог лица остварује лице ако то право не може да оствари по другом правном основу.

Изузетно корисник новчане накнаде за помоћ и негу другог лица који је то право остварио као инвалидно дете у организацији за пензијско и инвалидско осигурање по прописима о пензијском и инвалидском осигурању, који су били на снази до 1. јуна 1992. године, остварује право на додатак за помоћ и негу другог лица у висини разлике између износа додатка за помоћ и негу другог лица утврђеног у складу са овим законом и износа остварене новчане накнаде за помоћ и негу другог лица.

Потреба за помоћи и негом другог лица утврђује се на основу прописа о пензијском и инвалидском осигурању.

Потреба за помоћи и негом другог лица постоји код лица коме је услед телесног оштећења, оштећења чула вида које узрокује губитак осећаја светлости са тачном пројекцијом или се вид постиже са корекцијом 0.05, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица ради задовољења основних животних потреба и које не може да устане из кревета, да се креће унутар стана без употребе помагала, да се храни, свлачи, облачи или да одржава основну личну хигијену без помоћи другог лица.

 

ВИСИНА ДОДАТКА ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА

 

Додатак за помоћ и негу другог лица износио је 7.600 динара средином 2011. године

Износ додатка за помоћ и негу другог лица усклађује се са индексом потрошачких цена у претходних шест месеци, на основу статистичких података, два пута годишње, 1. априла и 1. октобра.

Номинални износ додатка за помоћ и негу другог лица, заокружен у динарима, утврђује министар надлежан за послове социјалне заштите.

 

СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

 

  1. Фотокопија личне карте-уколико лична карта има чип неопходно је очитати податке
  2. Оригинал или оверена фотокопија лекарске документације (отпусна листа, најновија лекарска документација )-не старија од 6 месеци
  3. Потврда ПИО фонда:
  • Да није корисник права на додатак за помоћ и негу из система РФ ПИО, односно да није поднет захтев нити да је у току поступак за остваривање права на додатак за помоћ и негу из система РФ ПИО
  • Да није корисник пензије по било ком основу
  1. Уверење са подацима о осигурању-Пријава/одјава у ПИО (за лица преко 15 година живота)