Мере заштите од насиља у породици

Насиље у породици,  јесте акт физичког, сексуалног, психичког или економског насиља учиниоца према лицу са којим се учинилац налази у садашњем или ранијем брачном или ванбрачном или партнерском односу или према лицу са којим је крвни сродник у правој линији, а у побочној линији до другог степена или са којим је сродник по тазбини до другог степена или коме је усвојитељ, усвојеник, храњеник или хранитељ или према другом лицу са којим живи или је живео у заједничком домаћинству.

Под насиљем се подразумева:

,,Понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство другог члана породице­­­­“.

Карактеристични видови насиља су:

 1. наношење или покушај наношења телесне повреде;
 2. изазивање страха претњом убиства или наношења телесне повреде члану породице или њему блиском лицу;
 3. присиљавање на сексуални однос;
 4. навођење на сексуални однос или сексуални однос са лицем које није навршило 14. годину живота или немоћним лицем;
 5. ограничавање слободе кретања или комуницирања са трећим лицима;
 6. вређање, као и свако друго дрско, безобзирно и злонамерно понашање.

 

Насиље над члановима породице могу имати различит облик, а саме радње извршења насиља, разноврсне.

 

Облик насиља Радње вршења насиља
Физичко насиље Батинање, ударање по глави и телу, чупање косе, повреде тупим и оштрим предметима, шутирање, дављење, бацање на зид или под, наношење опекотина
Сексуално насиље Свака повреда полне слободе и полног морала, сваки вид деградирања и понижавања на сексуалној основи, „класично“ силовање, сваки вид присиљавања на сексуални однос
Психичко насиље Застрашивање, стално критиковање, потцењивање партнера -партнерке, емоционалне претње и оптужбе, емоционално уцењивање,  стварање конфузије и несигурности код жртве, посесивно понашање, постављање нереалних и неостваривих очекивања у односу на жртву, вербално злостављање,  излагање жртве притиску, испољавање злостављачког ауторитета, непоштовање жртве, злоупотреба поверења, неиспуњавање обећања, емотивна резервисаност, минимизирање, порицање и пребацивање кривице за насиље, изолација, узнемиравање и малтретирање
Економско насиље Насилно одузимање новца и вредних ствари, контролисање зараде и примања, трошење новца искључиво за задовољење сопствених потреба, неиспуњавање обавезе издржавања необезбеђених чланова породице, забрана члану породице да располаже сопственим, односно заједничким приходима, забрана члану породице да се запосли и оствари сопствене приходе, одузимање средстава рада, наметање обавезе сталног подношења детаљних извештаја о трошењу новца, и др.

 

Конкретни случајеви насиља у породици су најчешће комплексни јер насилници врше истовремено разноврсне облике насиља према члану/члановима породице.

Насиље у породици има неколико димензија:

 1. Модалитет: физичко, психичко, сексуално или/и економско
 2. Учесталост: повремено, хронично
 3. Озбиљност: како код психичког тако и код физичког злостављања зависи он степена повреде и потребе за лечењем.
 4. Пролазна или трајна повреда: блага, умерена, тешка, итд. Највиши степен је убиство.

Насиље у породици је санкционисано Кривичним закоником, Породичним законом.

Против члана породице који врши насиље суд може одредити једну или више мера заштите од насиља у породици, којом се привремено забрањује или ограничава одржавање личних односа са другим чланом породице.

(2) Мере заштите од насиља у породици јесу:

 1. издавање налога за исељење из породичног стана или куће, без обзира на право својине односно закупа непокретности;
 2. издавање налога за усељење у породични стан или кућу, без обзира на право својине односно закупа непокретности;
 3. забрана приближавања члану породице на одређеној удаљености;
 4. забрана приступа у простор око места становања или места рада члана породице;
 5. забрана даљег узнемиравања члана породице.

Шта урадити у ситуацијама насиља?

 1. позвати полицију и пријавити насиље на тел. 192
 2. позвати хитну помоћ и пријавити насиље на тел. 194
 3. позвати сроднике, пријатеље, обавестити их о насиљу
 4. обавити лекарски преглед и прикупити лекарску документацију о насталим повредама, уколико је насиље вршено над децом обратите се Дечјем диспанзеру
 5. пријавити насиље у Центру за социјални рад за општине Баточина, Рача и Лапово ”Шумадија” Баточина:

Одељење у Баточини: телефон 034/6842-309, Гаврила Принципа бр. 7,

Одељење у Лапову, телефон 034/6851-362, Његошева, бр. 25

Одељење у Рачи, телефон 034/751-266, Карађорђева бр. 50