Право на новчану социјалну помоћ и право на увећану новчану социјалну помоћ

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђене Законом о социјалној заштити.

Породицом у смислу остваривања права на новчану социјалну помоћ сматрају се супружници и ванбрачни партнери, деца, сродници у правој линији без обзира на степен сродства, као и сродници у побочној линији до другог степена сродства под условом да живе у заједничком домаћинству.

Чланом породице сматра се и дете које не живи у породици, а налази се на школовању, до краја рока прописаног за то школовање, а најкасније до навршене 26. године живота.

Чланом породице сматра се и супружник без обзира где фактички живи.

Чланом породице не сматра се извршилац насиља у породици, односно његови приходи и имовина не утичу на право жртве насиља у породици да остваре новчану социјалну помоћ, ако испуњавају друге услове прописане законом.

Чланом породице старатеља сматраће се лице са сметњама у развоју, које се у породици старатеља налази по основу решења органа старатељства.

 

Наведени закон прописује опште и посебне услове за остваривање наведеног права.

 

Општи услови за остваривање права на новчану социјалну помоћ:

 

Имовински услов за остваривање права на новчану социјалну помоћ за појединца, односно породицу је:

 1. да немају других непокретности, осим стамбеног простора који одговара њиховим потребама (соба по члану домаћинства, односно две собе за особе које примају и додатак за туђу негу) и земљишта површине до 0,5 хектара (за појединце неспособне за рад и породице у којима су сви чланови неспособни за рад, овај лимит износи један хектар)
 2. да појединац, односно члан породице није продао или поклонио непокретну имовину или се одрекао права на наслеђивање непокретне имовине или ако је протекао период у којем би, од тржишне вредности непокретне имовине коју је продао, поклонио или се одрекао права на наслеђивање, могао себи да обезбеди да месечно троши онолико колико износи социјална помоћ.
 3. да појединац, односно члан породице не поседује покретну имовину чијим коришћењем или отуђењем, без угрожавања основних животних потреба, може да обезбеди средства у висини шестоструког износа новчане социјалне помоћи која би му била утврђена по овом закону у моменту подношења захтева за новчану социјалну помоћ;
 4. да појединац, односно члан породице није закључио уговор о доживотном издржавању.

 

Право на новчану социјалну помоћ могу остварити и појединац који је неспособан за рад, односно породица чији су сви чланови неспособни за рад, ако поред стамбеног простора који одговара потребама породице имају земљиште у површини до једног хектара.

Изузетно, право на новчану социјалну помоћ може остварити појединац, односно породица који има у власништву већу непокретност од предвиђеног простора, који одговара њиховим потребама, ако центру засоцијални рад да сагласност за упис хипотеке на своје непокретности ради обезбеђења намирења потраживања у висини валоризованог износа исплаћене новчане социјалне помоћи.

Начин намирења потраживања, начин воларизације и друга питања од значаја за намирење потраживања прописује министар надлежан за социјалну заштиту.

 

Посебни услови за остваривање права на новчану социјалну помоћ радно способног појединца

Врх обрасца

           

Право на новчану социјалну помоћ може остварити радно способан појединац, односно члан породице:

 

 1. ако се налази на школовању или оспособљавању за рад у смислу овог закона или се води на евиденцији незапослених лица;
 2. ако није одбио понуђено запослење, радно ангажовање на привременим, повременим или сезонским пословима, стручно оспособљавање, преквалификацију, доквалификацију или основно образовање;
 3. ако му радни однос није престао његовом вољом, његовом сагласношћу или његовом кривицом, због дисциплинске или кривичне одговорности, осим ако је од престанка радног односа протекло годину дана или ако је по престанку радног односа наступила неспособност за рад;
 4. ако се сам стара о свом детету са сметњама у развоју тако да не може да буде радно ангажован.

 

Ако породица не испуњава услове за остваривање права на новчану социјалну помоћ због тога што њен члан не испуњава услове из става 1. овог члана, право на новчану социјалну помоћ признаје се само њеном члану који је неспособан за рад, под условима утврђеним законом.

 

Остваривање права на новчану социјалну помоћ корисника који има право на издржавање

 

Појединац, односно члан породице који је неспособан за рад, а има сродника са којим не живи у породици а који је према закону којим се уређују породични односи у обавези да учествује у његовом издржавању и у могућности је да учествује у његовом издржавању, уз захтев за утврђивање права на новчану социјалну помоћ дужан је да достави и правноснажну судску одлуку о издржавању од сродника, односно судско поравнање закључено са сродником у складу са законом којим се уређују породични односи или доказ да је код надлежног суда покренуо поступак ради утврђивања обавезе издржавања од сродника.

 

Судски поступак може покренути и привремени старатељ. Наведено лице које је остварило право на новчану социјалну помоћ дужно је да у буџет Републике Србије уплати средства остварена на име издржавања од сродника, а највише до износа примљене новчане социјалне помоћи.

 

 

ПРАВО НА УВЕЋАНУ И ВРЕМЕНСКИ ОГРАНИЧЕНУ НОВЧАНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ

 

Појединац који је неспособан за рад, односно породица чији су сви чланови неспособни за рад и једнородитељска породица имају право на увећану новчану социјалну помоћ.

 

Неспособни за рад у смислу овог закона су:

 

 1. жена и мушкарац који су навршили године живота одређене прописима о пензијском и инвалидском осигурању као услов за старосну пензију;
 2. дете до навршене 15. године живота;
 3. дете на школовању, до краја рока прописаног за то школовање, а најкасније до навршене 26. године живота;
 4. лице које је потпуно неспособно за рад према прописима о раду и о пензијском и инвалидском осигурању;
 5. труднице и родитељ детета који користи породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета према прописима о раду;
 6. незапослено лице које се стара о члану породице, који је корисник права на помоћ и негу по било ком основу;
 7. лице коме је утврђен трећи степен радне способности у складу са прописима којима се уређује запошљавање особа са инвалидитетом;
 8. лице према коме је покренут поступак утврђивања радне способности или поступак лишавања пословне способности – док тај поступак траје.

 

Појединцу који је способан за рад, односно породици у којој је већина чланова способна за рад припада новчана социјална помоћ у трајању до девет месеци у току календарске године, ако испуњава услове прописане овим законом.

 

Појединац или члан породице који је на школовању, обуци или некој другој врсти социјалног ангажовања у складу са индивидуалним планом активације, изједначава се с лицем неспособним за рад у погледу трајања права на новчану социјалну помоћ.

 

ИЗНОС И НАЧИН УТВРЂИВАЊА ВИСИНЕ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

Износ новчане социјалне помоћи одређује се према следећој скали:

 

 1. за појединца, односно носиоца права у породици у висини основице 1;
 2. за сваку наредну одраслу особу у породици-од висине основице 0,5;
 3. за дете до навршене 18 година-од висине основице 0,3.

Породица која има више од шест чланова има право на новчану социјалну помоћ за шест чланова.

ИЗНОС НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

Износ новчане социјалне помоћи признаје се у висини разлике између износа новчане социјалне помоћи утврђеног у складу са законом и износа просечног месечног прихода појединца, односно породице оствареног током три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев за новчану социјалну помоћ.

За остваривање права на новчану социјалну помоћ узимају се у обзир новчана примања и приходи појединца и породице.

Врсту примања и прихода који чине просечан месечни приход појединца односно породице, начин утврђивања висине примања и прихода појединца односно породице и примања и приходе који се не узимају у обзир приликом остваривања права на новчану социјалну помоћ прописује Влада.

 

Номиналне износе новчане социјалне помоћи, заокружене у динарима, утврђује министар надлежан за послове социјалне заштите, решењем које се објављује у “Службеном гласнику Републике Србије”.

 

ВИСИНА УВЕЋАНЕ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

Увећана новчана социјална помоћ утврђује се тако што се припадајући износ новчане социјалне помоћи за појединца, односно породицу увећава за 20 %.

 

Увећана новчана социјална помоћ признаје се појединцу који је неспособан за рад односно породици чији су сви чланови неспособни за рад и једнородитељској породици у висини разлике између износа увећане новчане социјалне помоћи и износа просечног месечног прихода тог појединца, односно породице оствареног током три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев за увећану новчану социјалну помоћ.

ИСПЛАТА НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

Новчана социјална помоћ исплаћује се месечно, у износима заокруженим у динарима.

 

СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

 1. Фотокопија личне карте за сва пунолетна лица – уколико је лична карта са чипомнеопходно је очитати (фотокопија легитимације интерно расељених лица, фотокопијапотврде о месту боравка)
 2. Извод из матичне књиге рођених за децу
 3. Извод из матичне књиге умрлих
 4. Уверење Градске пореске управе о задужењу порезом на имовину физичких лица за свепунолетне чланове домаћинства
 5. Потврда ПУ да пунолетни чланови породице не поседују путничко возило
 6. Уверење Националне службе за запошљавање
 7. Извештај да подносилац захтева није осигураник РФ ПИО
 8. Уверење Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности ,
 9. Одлука о повери малолетне деце или доказ да је поступак у току
 10. Лице, које је неспособно за рад, а има сроднике са којима не живи и који према законуимају обавезу да учествују у његовом издржавању, прилажу правоснажну судскуодлуку о издржавању, односно судско поравнање закључено са сродником или доказ даје код надлежног суда покренут поступак ради утврђивања обавезе издржавања кодсродника
 11. Потврда о висини примања ( за месец који претходи месецу подношења захтева)
 12. Потврда о редовном школовању за децу старију од 15 година
 13. Последњи чек од пензије