Право на трошкове сахране

БАТОЧИНА – члан 21. и 22. Oдлукe o социјалној заштити општине Баточина, (”Службени гласник општине Баточина”, број 12/12 и 1/17)  

Право на трошкове сахране може се признати за:

 • Лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији смештај трошкове сноси буџет Републике Србије
 • Лица неутврђеног идентитета
 • Лица која немају сроднике који су по закону дужни да га издржавају
 • Изузетно и за лица која нису у систему социјалне заштите, а налазила су се у стању социјалне потребе, по процени Центра за социјални рад.

 

Накнада трошкова сахране се утврђује у висини стварних трошкова учињених за набавку најнеопходније погребне опреме.

О праву на трошкове сахране одлучује Центар за социјални рад.

 

ЛАПОВО – члан 14. и 15. Одлуке о условима, начину и поступку остваривања права на социјалну заштиту у општини Лапово (”Сл.гласник општине Лапово”, број 4/2015 – пречишћен текст)

                                                           

Право на трошкове сахране може се признати за:

 • Лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији смештај трошкове сноси надлежно министарство
 • Лица без утврђеног идентитета која се у тренутку смрти нађу на подручју општине Лапово
 • Лица која немају сроднике који су по закону дужни да их издржавају
 • Корисници новчане социјалне помоћи и лица за које Центра за социјални рад утврди да нису у могућности да сносе трошкове сахране.

 

Накнада трошкова сахране се утврђује у висини стварних трошкова учињених за набавку најнеопходније погребне опреме (сандук, покров, крст), превоз посмртних остатака и извршену сахрану.

О праву на трошкове сахране одлучује Центар за социјални рад.

 

РАЧА- члан 35. и 36. Одлуке о правима у социјалној заштити из надлежности општине Рача (Сл.гласник  општине  Рача, бр. 25/2015 и 5/16)

 

Накнада трошкова сахране може се признати:

 • Корисницима новчане социјалне помоћи или члановима њихових породица
 • Лицима без прихода смештеним у установу социјалне заштите или другу породицу за чији смештај трошкове сноси надлежно министарство
 • Лицима која су живела сама и немају законске или уговорне обвезнике издржавања
 • Непознатим лицима или лицима непознатог пребивалишта и боравишта,
 • Члановима породице покојника који се налазе у стању социјалне потребе или се плаћањем погребних трошкова довели у стање социјалне потребе

 

Накнада трошкова сахране се признаје у висини стварних трошкова учињених за набавку најнеопходније погребне опреме (сандук најниже вредности, покров, крст са натписом, превоз, сахрањивање, накнада за гробно место уколико није обезбеђено на други начин).