Право на једнократну помоћ

БАТОЧИНА – члан 19. Oдлукe o социјалној заштити општине Баточина, (”Службени гласник општине Баточина”, број 12/12 и 1/17)  

Једнократна помоћ је помоћ која се обезбеђује лицу које се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе, као и лицу које се упућује на домски или породични смештај  а које нема средстава да обезбеди одећу, обућу и трошкове превоза неопходне за реализацију смештаја.

Једнократна помоћ може бити новчана или у натури

 

ЛАПОВО – члан 11. и 12. Одлуке о условима, начину и поступку остваривања права на социјалну заштиту у општини Лапово (”Сл.гласник општине Лапово”, број 4/2015 – пречишћен текст)

                                                           

Право на једнократну помоћ имају појединац и породица који се нађу у стању социјалне потребе, коју не могу самостално превазићи, нарочито у случајевима задовољавања основних животних потреба.

Једнократна помоћ може бити новчана или у натури.

Поступак за остваривање и исплату једнократне новчане помоћи спроводи Међуопштински центар за социјални рад ”Шумадија”, одељење у Лапову, а о признавању права на новчану социјалну помоћ у натури (намирнице, средства за хигијену и сл.) одлучује Општинско веће решењем.

Задовољавањем основних животних потреба сматра се нарочито набавка неопходних ствари за домаћинство, намирница, огрева, уџбеника и школског прибора за децу, зимнице и неопходне гардеробе, као и задовољавање других потреба изазваних специфичним стањем или ситуацијом (болест, тешка инвалидност и др)

Право на једнократну помоћ признаје се и обезбеђује се појединцу и породици који се налазе у стању тренутне и изузетно тешке ситуације и стамбене угрожености коју не могу самостално да превазиђу, изазване пожаром, поплавом или другом непогодом у којој је потпуно уништен или знатно оштећен стамбени објекат који користе, тешком болешћу или тешком инвалидношћу члана породице и другим ситуацијама према процени Међуопштинског центра за социјални рад (интервентна једнократна помоћ).

 

РАЧА- члан 26. Одлуке о правима у социјалној заштити из надлежности општине Рача (Сл.гласник  општине  Рача, бр. 25/2015 и 5/16)

 

Право на једнократну помоћ има појединац или породица која се изненада или тренутно нађу у стању социјалне потребе.

Стањем изненадне или тренутне социјалне потребе сматрају се околности које су наступиле у месец дана који претходе дану подношења захтева, а нарочито у случајевима: тренутне незапослености свих чланова заједничког домаћинства и услед тога немогућности задовољавања основних животних потреба, наступање последица елементарне непогоде, рођења детета, тешке болести и процедура за вантелесну оплодњу чији трошкови претежно или у целости нису признати на терет обавезног здравственог осигурања, као и у другим приликама које појединац, односно породица не могу самостално превазићи, а по процени Центра за социјални рад.

Задовољавањем основних животних потреба сматра се нарочито: набавка намирница и плаћање комуналних трошкова појединца или породице, набавка уџбеника и школског прибора за децу, набавка огрева, неопходне гардеробе, неопходних ствари за домаћинство као и задовољавање других потреба изазваних специфичним стањем или ситуацијом (болест, тешка инвалидност и др).

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  1. Фотокопија личне карте –уколико је лична карта са чипом неопходно је очитати (фотокопија легитимације интерно расељених лица),
  2. Фотокопија текућег рачуна,
  3. Изјава о кућној заједници,
  4. Уверење Националне службе за запошљавање (за незапослене),
  5. Фотокопија последњег чека од пензије (за пензионере),
  6. Потврда о висини примања за месец који претходи месецу подношења захтева (за запослене)
  7. Уколико је основ за тражење једнократне новчане помоћи куповина лекова, онда је лице у обавези да уз захтев приложи и медицинску документацију (не старију од шест месеци)
  8. Потврда о редовном школовању за децу,
  9. Друга неопходна документација у зависности од основа за подношење захтева за једнократну помоћ