Превентивни надзор над вршењем родитељског права

Превентивни надзор над вршењем родитељског права је интервенција органа старатељства (Центра за социјални рад) којом се помаже родитељима у сагледавању развојних потреба детета како би се те потребе адекватно задовољиле. Суштина превентивног надзора је да Центар помогне родитељима да правилно испуне своје родитељске обавезе, које су им стављене у надлежност по закону. Код ове врсте надзора центар доноси одлуке у ситуацијама када се родитељи не слажу око тога шта је најбоље за дете, родитељи не знају шта да раде у смислу најбоље одлуке за дете или када од детета траже супротне ствари.