Старатељство

Старатељство је облик породично-правне заштите којим се обезбеђује брига о деци без родитељског старања, као и о пунолетним лицима која из различитих разлога нису у стању да се старају о себи и о својој имовини.

За старатеља се поставља лице која поседује лична својства и способности потребне за обављање дужности старатеља ,под усвовом да испуњава све прописане услове Породичним законом.

За старатеља се првенствено постављају супружник , сродник или хранитељ штићеника, осим ако интерес штићеника не налаже другачије.

Орган старатељства је дужан да постави привременог старатеља:

 1. малолетној деци без адеквтаног родитељског старања
 2. лицу чије је боравиште непознато, а оно нема законског заступника или пуномоћника
 3. лицу чији су интереси у супротности са интересима његовог заступника, односно лицима која имају супротне интересе а истог законског заступника (колизијски старатељ)
 4. страном држављанину који се налази или има имовину на територији Републике Србије,
 5. лицу које захтева да му буде постављен привремени старатељ и за то наведе оправдани разлог.

СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 1. Фотокопије личних карата (за потенцијалног старатеља и за лице коме ће бити постављен старатељ ) . Уколико лична карта има чип неопходно је очитати податке
 2. Извод из матичне књиге рођених- за потенцијалног старатеља
 3. Извод из матичне књиге венчаних- за потенцијалног старатеља
 4. Уверење о здравственом стању (изабрани лекар у Дому здравља)- за потенцијалног старатеља
 5. Здравствена документација (фотокопирана) за лице коме ће бити постављен старатељ
 6. Уверење Основног суда да:
 • потенцијални старатељ није лишен родитељског права
 • потенцијални старатељ није потпуно или делимично лишен пословне способности
 • против потенцијалног старатеља није покренут кривични поступак или истрага
 1. Потврда о радном односу и висини примања – за потенцијалног старатеља
 2. Чек од пензије
 3. Уверење Градске пореске управе о задужењу порезом на имовину физичких лица
 4. Уверење Центра за социјални рад да потенцијални старатељ није потпуно или делимично лишен пословне способности
 5. Уверење Центра за социјални рад да против потенцијалног старатеља није одређена мера заштите од насиља у породици
 6. Уверење МУП-а да потенцијални старатељ није осуђиван за кривично дело из групе кривичних дела против брака и породице, полне слободе и против живота и тела.