Усвојење

Усвојење је најпотпунији и нејефикаснији облик заштите деце без родитељског старања.

Усвојење је облик заштите деце без родитељског старања којим се детету обезебеђује развој у породици у којој усвојитељи преузимајући улогу родитеља, врше сва права и дужности из корпуса родитељског права .

Избор усвојитељске породице и одлуке о усвојењу  су у надлежности Центра за социјални рад општине на којој дете има пребивалиште, односно боравиште .

Потенцијални усвојитељи подносе захтев  за утврђивање опште подобности  Центру за социјални рад за општине Баточина, Рача и Лапово ”Шумадија” Баточина писменим путем.

Према члану 90. Породичног закона усвојити се може само малолетно дете. Не може се усвојити дете пре него што наврши трећи месец живота и не може се усвојити малолетно дете које је стекло потпуну пословну способност.

Разлика у годинама између усвојитеља и усвојеника не може бити мања од 18 ни већа од 45 година. Усвојењем престаје родитељско право родитеља, осим ако дете не усваја супружник или ванбрачни партнер родитеља детета.

СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 1. Фотокопија личне карте , уколико је лична карта са чипом, неопходно је очитати
 2. Извод из матичне књиге рођених
 3. Извод из матичне књиге венчаних
 4. Уверење о држављанству
 5. Уверење о здравственом стању за потенцијалне усвојитеље (изабрани лекар у Дому здравља)
 6. Потврда о радном односу и висини примања
 7. Уверење МУП-а да потенцијални усвојитељи нису осуђивани за кривично дело из групе кривичних дела против брака и породице, полне слободе и против живота и тела
 8. Уверење Основног суда да:
 • потенцијални усвојитељи нису лишени родитељског права
 • потенцијални усвојитељи нису потпуно или делимично лишени пословне способности
 • против потенцијалних усвојитељи није покренут кривични поступак или истрага
 1. Уверење Градске пореске управе о задужењу порезом на имовину физичких лица
 2. Уверење Центра за социјални рад да потенцијални усвојитељи нису потпуно или делимично лишени пословне способности
 3. Уверење Центра за социјални рад да против потенцијалних усвојитеља није одређена мера заштите од насиља у породици
 4. Уверење Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности