Хранитељство

СМЕШТАЈ  У  ХРАНИТЕЉСКУ  ПОРОДИЦУ   ЗА  ДЕЦУ  И  МЛАДЕ

Хранитељство се заснива одлуком органа старатељства. Хранитељство је организовани  облик  заштите  деце  и  омладине  без  родитељског  старања  у  виду њиховог   поверавања   на  бригу,  старање  и  васпитање  другој  породици  која  је  прошла  обуку  за  бављем    хранитељством  а  уз  новчану  надокнаду.

Обуку  храанитеља  спроводи  стручна  служба  Центар  за  породични  смештај  и  усвојење  у  Крагујевцу,  где  се  стиче  лиценца  за  пружање  те  услуге.

Хранитељство  је  привремени  облик  заштите  до  евентуалног    повратка   детета  и  младе  особе   у примарну  породицу,  до  завршетка  редовног  школовања,  односно  до  навршене  26. године  живота,  као  и  припрема  за  самостални  живот.  Хранитељска породица треба детету да пружи сигурност, љубав, топлину и подршку. Она треба да брине о његовом здрављу, школовању и васпитању.

Услуге  породичног  смештаја  првенствено  пружају сродници када  је  то  у  најбољем  интересу  корисника  а  могу  пружати  и  друга  лица  која поседују  лиценцу  за  бављење  хранитељством.

 

Хранитељство се може засновати (према чл.113, Породичног закона):

 

 1. ако је дете без родитељског старања
 2. и ако је дете под родитељским старањем, али има сметње у психо-физичком развоју или је дете са поремећајем у понашању.
 3. дететом без родитељског старања у смислу Породичног закона сматра се: дете које нема живе родитеље, дете чији су родитељи непознати или је непознато њихово боравиште, дете чији су родитељи потпуно лишени родитељског права односно пословне способности, дете чији родитељи још нису стекли пословну способност, дете чији су родитељи лишени права на чување и подизање односно васпитавање детета и дете чији се родитељи не старају о детету или се старају о детету на неодговарајући начин.

Када су храњеници браћа и сестре, по правилу се хранитељство заснива са истим хранитељем.

 

Породичним законом (чл.117) регулисано је следеће:

 

Хранитељ може бити само лице за које је утврђено да има лична својства на основу којих се може закључити да ће се старати о детету у његовом најбољем интересу.

 

Хранитељ не може бити:

 

 1. лице које је потпуно или делимично лишено родитељског права;
 2. лице које је потпуно или делимично лишено пословне способности;
 3. лице оболело од болести која може штетно деловати на храњеника;
 4. лице осуђено за кривично дело из групе кривичних дела против брака и породице, против полне слободе и против живота и тела

 

СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

 1. Фотокопија личне карте – уколико је лична карта са читачем неопходно је очитати ,
 2. Извод из матичне књиге рођених
 3. Извод из матичне књиге венчаних
 4. Уверење о држављанству

 

 1. Уверење о здравственом стању за потенцијалне хранитеље (изабрани лекар у Дому здравља)
 2. Потврда о радном односу и висини примања
 3. Уверење Основног суда да:
 • потенцијални хранитељи нису лишени родитељског права
 • потенцијални хранитељи нису потпуно или делимично лишени пословне способности
 • против потенцијалних хранитеља није покренут кривични поступак или истрага
 1. Уверење Градске пореске управе о задужењу порезом на имовину физичких лица
 2. Уверење Центра за социјални рад да потенцијални хранитељи нису потпуно или делимично лишени пословне способности
 3. Уверење Центра за социјални рад да против потенцијалних хранитеља није одређена мера заштите од насиља у породици
 4. Уверење Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности